Všeobecné ustanovenia

Lamino s.r.o
Lokca 327
02951 Lokca
Slovenská Republika

IČO: 47 159 588
DIČ: 2023787733
IČ DPH: SK 2023787733

Sme platcami DPH

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 59229/L

Bankové spojenie: SK73 7500 0000 0040 2567 6339

(ďalej len “predávajúci”)

kupujúcim, ktorým je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.nabytkovekovanie.eu (ďalej len „eshop“).

Kontaktné údaje predajňa / eshop

Predajňa nábytkového kovania – osobný odber objednávok: Lokca 327, 02951 Lokca

Telefón: +421 948 114 915  

E-mail: info@nabytkovekovanie.eu

Otváracia doba: 

Pondelok – Piatok: 7:00 – 16:00

Zodpovedná osoba pre predajňu

Silvia Škultétyová 
mobil: +421 948 114 915  

Zodpovedná osoba pre eshop (administrácia)

Bc. Dominika Holubčíková
mobil: +421 910 525 427

Obchodný zástupca

mobil: +421 909  204 152

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,
Odbor výkonu dozoru: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
tel. č. tel. č. 041/763 21 30
fax č. 041/763 21 39

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Vymedzenie pojmov

  • E-SHOP – E-shopom sa rozumie elektronický systém pre objednávanie tovaru a služieb v sieti internet.
  • MALOOBCHODNÝ zákazník – fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia: Registrovaný užívateľ v internetovom obchode predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty alebo služby.
  • VEĽKOOBCHODNÝ zákazník – fyzická alebo právnická osoba (stolár, výrobca nábytku alebo obchodník predávajúci nami ponúkaný sortiment tovaru): Registrovaný užívateľ v internetovom obchode predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty alebo služby.

I. Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho elektronickou formou prostredníctvom obchodného systému v E-shope www.nabytkovekovanie.eu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Spotrebiteľ má práva na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný použiť podľa zákona č. 102/2014 Z.z. formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy žiadame posielať na korešpondenčnú adresu Lamino s.r.o. alebo potvrdený a oskenovaný na e-mail: info@nabytkovekovanie.eu.

Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 14 dní od dátumu overenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú na sklade, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho.

1. Internetová Maloobchodná cena je stanovená ako doporučená brutto cena v EUR s DPH, a zobrazuje sa automaticky po otvorení internetového obchodu.

2. Veľkoobchodnú cenu pridelíme zákazníkovi po registrácií, kedy overíme Vaše IČO. Registrovať sa môžu výrobcovia nábytku, stolári, predajcovia kovaní, kuchynské a interiérové štúdia a architekti.

Ceny produktov uvedené v internetovom obchode môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. 

3. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou.

4. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a v prípade zásielky na dobierku aj cenu dobierky.

5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v internetovom obchode alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

  • vlastnou dopravou
  • kuriérom ( zasielateľskou službou )
  • Osobný odber v Lokci

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu sa odporúča skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľovi sa odporúča bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

6. Po obdržaní tovaru je nevyhnutné, aby zákazník skontroloval obsah zásielku so zadanou objednávkou najneskôr do 48 hodín od obdržania zásielky. Ak vzniknuté nezrovnalosti vzniknú po dobe viac ako 48hodín, predávajúci si vyhradzuje právo nezrovnalosti v objednávke nedoposielať, netýka sa to v prípade vadného tovaru (reklamácie).

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Spotrebiteľ má práva na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť podľa zákona č. 102/2014 Z.z. formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy žiadame posielať na korešpondenčnú adresu Lamino s.r.o, Lokca 327, 02951 Lokca, alebo na e-mail: info@nabytkovekovanie.eu.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  • ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
  • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

V. Storno poplatok

1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na účtovanie storno poplatku za vrátenie tovaru a to vo výške 10% z predajnej ceny v prípade, ak je objednávka zadaná e-mailom, telefonicky, či ak je tovar priamo zakúpený na predajni.

VI. Záruka a servis

1. Spotrebiteľ obdrží k nákupu daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Konkrétne záručné a servisné podmienky vybraných produktov sú uvedené v príslušných záručných listoch, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – nie zabudovaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený. Ďalej záručný list, faktúru alebo iný doklad o zaplatení produktu predávajúcemu.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný protokol , poprípade doložiť fotodokumentáciu vady. Zjavné vady, poškodenie tovaru a rozdiely v množstve medzi skutočne prijatým a vydaným (vyfakturovaným) tovarom je odberateľ povinný oznámiť predávajúcemu okamžite po ich prevzatí.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku lebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4, Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany, pokiaľ jednotlivé články zmluvy neustanovujú inak.

5, Spotrebiteľ má právo využiť riešenie sporov mimosúdnou cestou a to pomocou alternatívneho riešenia sporov. V takomto prípade môže spotrebiteľ kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Odporúčame však spotrebiteľovi využiť riešenie sporov vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu cez našu administráciu e-shopu.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 6. 2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.