I.

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady       (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je LAMINO s.r.o. IČO: 47159588 so sídom Lokca 327, 02951 Lokca, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: s.r.o., Vložka číslo 59229/L (ďalej len „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú:

Lamino s.r.o.

Lokca 327

02951  Lokca

e-mail: info@nabytkovekovanie.eu

Tel.: +421 948 114 915

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú sa dá priamo či nepriamo identifikovať,  najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Správca menoval poverenca pre ochranu osbných údajov:

Bc. Dominika Holubčíková

Tel.: +421 910 525 427

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracuváva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • Meno a priezvisko
 • Titul
 • Poštová adresa
 • Národnosť
 • Telefón
 • E-mail
 • Správca spracuváva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 2. Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 3. Splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm
 4. Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletrov) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 5. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných správ a newsletrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je:
 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
 • Plnenie právnych povinností voči štátu.

IV

Doba uchovávania údajov

1.Správca uchováva osobné údaje

 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nároku z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1.Príjemcovia osobných údajov sú:

 • Podieľajúci sa na dodaní tovaru/služieb/realizácií platieb na základe zmluvy.
 • Zaisťujúci služby prevozu e-shopu (RDS group) a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu.
 • Zaisťujúce marketingové služby.

Spracovatelia osobných údajov

1.Spracovanie  osobných údajov je prevádzané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovať i títo spracovatelia:

 • 123Kurier, s. r. o.
 • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.
 • JUMOX s.r.o., spravovanie účtovníctva

VI

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • Právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • Právo opravy osobných údajov podľa čl.16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR
 • Právo vzniesť námietku proti spracovateľovi podľa čl. 21 GDPR
 • Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo na e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenie

1.Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových  stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2018.